ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GIFTSDIRECT.NL


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Giftsdirect.nl. gevestigd te Veenendaal hierna te noemen de gebruiker.

De opdrachtgever koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.


ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1. Alle offertes aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde producten stijgt en/of door overheid en of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend in rekening gebracht.

Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.


ARTIKEL 4: LEVERING VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1. Levering geschiedt af werk of franco in overleg. Standaard franco vanaf € 495,- (exclusief drukkosten).

Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.

3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen.

Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.

4. Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats.

5. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.


ARTIKEL 5: TRANSPORT

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze en voor rekening en risico van de gebruiker.

2. De gebruiker zal zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.

3. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.


ARTIKEL 6: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de produkten tot controle ervan over te gaan. Indien ongeregeldheden worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht. Zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging.

Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de wederpartij te worden gemeld.

2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigt.

Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Giftsdirect.nl. berekend 20% retour kosten over de factuurwaarde!

5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

7. Retourzendingen geschieden uitsluitend in overleg met Giftsdirect.nl

8. Goederen die door externe drukkers in uw opdracht zijn bedrukt worden niet vergoed door Giftsdirect.nl


ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten.

Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker gebruikt.

2. Indien zich in de geleverde producten kennelijke (fabricage)fouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die producten kosteloos te vervangen.

De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke houdbaarheidsduur ervan wordt gegarandeerd.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde producten. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.

5. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig, en/of met instructies van de gebruiker strijdig, gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde producten, door de wederpartij;

B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.


ARTIKEL 8: BETALING

1.Betaling dient vooraf te geschieden per telebankieren op rekeningnummer INGB 0006 6092 38  t.n.v. The Pepper Company B.V  / Giftsdirect.nl tenzij anders is overeen gekomen.

 Indien een factuur bij open levering na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald

A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.

B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

C. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, betalen. Indien cliënt ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Giftsdirect.nl genoodzaakt is te maken. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


ARTIKEL 9: VERREKENING

Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen tegen de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.


ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren producten voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.

Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker om vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.


ARTIKEL 11: PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde producten aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de producten voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


ARTIKEL 12: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


ARTIKEL 13: WANPRESTATIE/VERZUIM

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.


ARTIKEL 14: ANNULERING/ONTBINDING

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.

2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt.

Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker terzake.

3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde nederlandse Rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en\of is gevestigd.

3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.


Giftsdirect.nl is onderdeel van The Pepper Company B.V.